Ta del av vår juridiska policy | hstd webbyrå & reklambyrå

Upphovsrätt

Denna hemsida har utformats av hstd i syfte att tillhandahålla allmän information om vår verksamhet. Hstd äger och sköter hemsidan. Vi förbehåller oss rätten att när som helst och utan föregående information, ändra och göra tillägg till hemsidan.

Rättigheter

Samtliga rättigheter till innehållet på vår webbplats är förbehållet hstd med ensamrätt, om inget annat uttryckligen anges. Inget material från denna webbplats får kopieras, reproduceras, postas eller distribueras, med undantag av att man kan nedladda en kopia för personligt, icke-kommersiellt bruk.

Ansvar

Informationen på www.hstd.se är utlagd i god tro med tillbörlig kontroll och omsorg. Vi lämnar dock ingen garanti för att felaktigheter inte kan förekomma. Hstd friskriver sig från ansvar, så långt tillämplig lag medger, för skador av något slag som kan ha uppstått i samband med användning av informationen på webbplatsen. Svensk lag ska vara tillämplig på webbplatsen.

Länkar

I de fall det förekommer länkar till andra webbplatser är dessa avsedda som vägledning för besökarna. Hstd lämnar ingen garanti för innehållet på dessa sidor eller något av innehållet, produkterna eller tjänsterna som erbjuds.